Adatkezelési tájékoztató

/
Adatkezelési tájékoztató

1. Preambulum

1.1. A Fészek Csillag Alapítvány (székhely: 2051 Biatorbágy, Táncsics Mihály utca 9.; adószám: 19239228-1-13; nyilvántartási szám: 13 01 0004103; telefonszám: +36 23 820 394, +36 30 387 5701; e-mail cím: info@feszekcsillag.hu), mint adatkezelő weboldalt és webáruházat üzemeltet, amely a https://nestceramics.hu/ webcímen érhető el.

1.2. Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatóval (továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) tesz eleget a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) 12. cikk (1) bekezdés szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

1.3. Az érintettek jelen Adatkezelési Tájékoztatót az 1.1. pont szerinti weboldalon korlátozás nélkül megismerhetik.

2. Kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés

2.1. Az adatkezelés célja Adatkezelő porfóliójában elérhető szolgáltatásokról történő érdeklődés, ill. tájékoztatáskérés.

2.2. Az adatkezelés érintettjei a https://nestceramics.hu/kapcsolat/ webcímen elérhető kapcsolati űrlapot személyes adataikkal kitöltő és Adatkezelő részére megküldő természetes személyek.

2.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez.

2.4. A kezelt adatok köre az érintett neve, e-mail címe, a megkeresés témaköre, valamint az üzenet szövege. Az érintett kizárólag a nevét és e-mail címét köteles megadni a kapcsolati űrlapon, az üzenet tárgya opcionális mezők.

2.5. Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, legkésőbb a megkereséstől számított 5. naptári év végéig tartó időtartamig kezeli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

2.6. Adatkezelő a kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelési folyamatban adatfeldolgozó szolgáltatásait nem veszi igénybe. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.

2.7. Az adatkezelés keretében személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításra nem kerül sor.

3. Termékrendelésre vonatkozó adatkezelés

3.1. Az adatkezelés célja Adatkezelő porfóliójában elérhető termék megvásárlása, adásvételi szerződés létesítése távollévők között.

3.2. Az adatkezelés érintettjei a https://nestceramics.hu/ webcímen elérhető webáruházban megrendelési űrlapot személyes adataikkal kitöltő és Adatkezelő részére megküldő természetes személyek.

3.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

3.4. A kezelt adatok köre az érintett neve (vezetéknév, keresztnév), pontos címe (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, lépcsőház, lakás stb.), telefonszáma, e-mail címe, a pontos címétől adott esetben eltérő szállítási címe, a rendeléshez hozzáfűzött jegyzete, valamint a fizetés módja.

3.5. Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott általános elévülési idő végéig, azaz a rendeléstől számított 5. naptári év végéig tartó időtartamig kezeli.

3.6. Adatkezelő a termékrendelésre vonatkozó adatkezelési folyamatban adatfeldolgozó szolgáltatásait igénybe veszi, az online fizetési szolgáltatás működtetése céljából. Az adatfeldolgozó az OTP Mobil Kft. Az adatfeldolgozó fizetési tájékoztatója a következő linkre klikkelve érhető el: http://simplepartner.hu/download.php?target=paymentinfohu. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.

3.7. Az adatkezelés keretében személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításra nem kerül sor.

4. Számla kiállítására vonatkozó adatkezelés

4.1. Az adatkezelés célja számla kiállítása.

4.2.Az adatkezelés érintettjei a jelen adatkezelési tájékoztató 3. pontja szerint adatkezelővel adásvételi szerződést létesítő természetes személyek.

4.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja összhangban az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjával, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

4.4. A kezelt adatok köre az érintett számlázási adatai, azaz neve (vezetéknév, keresztnév), pontos címe (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, lépcsőház, lakás stb.), a fizetés módja, a megvásárolt termék adatai.

4.5. Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésével összhangban a vásárlás időpontjától számított 8. naptári év végéig tartó időtartamig kezeli.

4.6. Adatkezelő a számla kiállítására vonatkozó adatkezelési folyamatban adatfeldolgozó szolgáltatásait igénybe veszi, a számlázás működtetése céljából. Az adatfeldolgozó a KBOSS.hu Kft. (számlázz.hu). Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.

4.7. Az adatkezelés keretében személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításra nem kerül sor. Az adatkezelés keretében mindazok számlák, amelyeket egy adóalany egy másik belföldi adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről bocsát ki, függetlenül a számla áthárított áfatartalmától az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklete alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online számla rendszerébe kerülnek továbbításra.

5. Panaszkezelésre vonatkozó adatkezelés

5.1 .Az adatkezelés célja a vásárló panaszának elbírálása, panaszkezelés.

5.2. Az adatkezelés érintettjei adatkezelő részére az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 5. pontja alapján panaszt benyújtó természetes személyek.

5.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja összhangban az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjával, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

5.4. A kezelt adatok köre az érintett panaszában foglalt személyes adatok, így különösen, de nem kizárólag az érintett neve, elérhetőségi adatai, a panasz leírása.

5.5. Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott általános elévülési idő végéig, azaz a panasz benyújtásától számított 5. naptári év végéig tartó időtartamig kezeli.

5.6. Adatkezelő a panaszkezelésre vonatkozó adatkezelési folyamatban adatfeldolgozó szolgáltatásait nem veszi igénybe. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.

5.7. Az adatkezelés keretében személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításra nem kerül sor.

6. Házhozszállításra vonatkozó adatkezelés

6.1. A házhozszállítás során adatkezelés célja a forgalmazótól megrendelt termékek érintett részére történő kiszállítása.

6.2. Az adatkezelés érintettjei a házhozszállítás szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek.

6.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél.

6.4. A kezelt adatok köre az érintett neve, telefonszáma és címe, az átvétel időpontja és helyszíne.

6.5. Az adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a szerződés létrejöttétől számított 5. naptári év végéig tartó időtartamig kezeli.

6.6. Adatkezelő a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési folyamatban adatfeldolgozó szolgáltatásait a kiszállítás lebonyolítása céljából veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a Noble LKW Kft. (GLS) Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.

6.7. Az adatkezelés keretében személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításra nem kerül sor.

7. Adatfeldolgozás

———–

7.1. Adatkezelő a weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelések vonatkozásában az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

———–

7.2. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen adatkezelési tájékoztató módosításával az adatfeldolgozás megkezdése előtt észszerű időben tájékoztatja az érintetteket.

8. „Cookie”-k (sütik)

8.1. Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában hivatkozott weboldalán „cookie”-k (továbbiakban „süti”) kerülnek alkalmazásra. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. A sütik használatához az érintettek hozzájárulása szükséges. A sütiket az adatkezelő elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használja.

8.2. Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a sütik használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb webböngészésre alkalmas eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

8.3. Adatkezelő a weboldalán a célja szerint háromféle sütit alkalmaz:

8.3.1. A sütik egy része (ún. „session” sütik) elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a weboldal, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

8.3.2. Az analitikai sütik segítenek a weboldal látogatási adatainak elemzésében és a weboldalon történő viselkedés analizálásában. Ennek engedélyezése az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásán alapul.

8.3.3. A funkcionális sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Ennek engedélyezése az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásán alapul.

8.4. Lehetőség van a sütik kikapcsolására is, amennyiben az érintett nem szeretné, hogy adatkezelő a fentiekben körülírt információkat gyűjtsön a weboldal használatával összefüggésben. Az érintett internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a sütik használatát, vagy egyébként módosíthatja a sütik beállításait.

9. Az adatvédelmi tisztviselő

9.1. Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 37. cikke alapján nem kötelezett. Adatvédelmi jellegű kérdéseit Adatkezelő az info@feszekcsillag.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a jelen Adatkezelési tájékoztató 1.1. pontja szerinti székhelycímére küldött postai levélben fogadja, és a kézhezvételt követő 30 napon belül megválaszolja.

10. A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az érintettet megillető jogok

10.1. Hozzáféréshez való jog: E jog alapján az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelő által kezelt személyes adatokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről, így különösen, de nem kizárólagosan a személyes adatok kezelésének céljáról, az adatok tárolásának időtartamáról, azok más részére történő továbbítása esetén az adatok címzettjeiről.

10.2. Helyesbítéshez való jog: Ha személyes adatait adatkezelő önhibájából vagy azon kívül pontatlan tartalommal kezeli, e jog alapján az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt adatai helyesbítését, ha az adatkezelés célja lehetővé teszi, hiányos adatai kiegészítését.

10.3. Törléshez való jog: Az érintett kérheti, hogy személyes adatait töröljük, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn: (i) az érintett személyes adatainak kezelésére már nincs szükség az adatkezelés céljának eléréséhez; (ii) az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése ellen; (iii) az érintett személyes adatait adatkezelő nem jogszerűen kezelte; (iv) jogszabály kötelezi az adatkezelőt személyes adatai törlésére. Az érintett személyes adatai törlése iránti kérelmének az alábbi esetekben nem áll módjában adatkezelőnek eleget tenni: (i) az adatok kezelése szükséges mások szabad véleménynyilvánításához vagy tájékozódásához; (ii) az adatok kezelésére jogszabály kötelezi adatkezelőt; (iii) az adatok kezelése valamely, népegészségügyi célból szükséges; (iv) az adatok kezelése levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási, illetve statisztikai célból szükséges; (v) az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

10.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését adatkezelő kizárólag az adatok tárolására korlátozza, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn: (i) az érintett vitatja adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás az adatok pontossága tisztázásának időtartamára vonatkozik; (ii) személyes adatait adatkezelő nem jogszerűen kezelte, de azok törlése helyett az érintett az adatkezelés korlátozását kéri; (iii) a továbbiakban adatkezelőnek nincs szüksége személyes adataira a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint folytatott adatkezelés céljából, de az érintett kifejezetten kéri azok megtartását valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; (iv) az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a tiltakozási igényével kapcsolatos döntést adatkezelő meghozza. Ha az érintett kérelme alapján a személyes adatok kezelését adatkezelő korlátozza, a korlátozás feloldásáról az érintettet adatkezelő előzetesen tájékoztatja. A korlátozás időtartama alatt az érintett személyes adatait azok tárolásán kívül adatkezelő egyéb módon nem kezeli, kivéve, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn: (i) az érintett az adatok kezeléséhez hozzájárult; (ii) az adatok kezelése valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges; (iii) az adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges.

10.5. Tiltakozáshoz való jog: Tekintettel arra, hogy adatkezelő az érintett személyes adatait saját jogos érdeke alapján kezeli, az érintett bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. Az érintett tiltakozása esetén a személyes adatok kezelését adatkezelő megszünteti, kivéve ha az adatok kezelését kényszerítő erejű jogos okok indokolják.

10.6. Panasztételi jog: Az érintett az adatkezeléssel összefüggő kérdéseit, kifogásait, panaszait Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztató 3.1. pontja szerinti elérhetőségeire jogosult megküldeni. Ha az érintett megítélése szerint a személyes adatok kezelése nem felel meg az arra alkalmazandó jogi előírásoknak, az Európai Unió bármelyik tagállamának adatvédelmi felügyeleti hatóságához panaszt nyújthat be. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amelynek elérhetőségei az alábbiak: (i) levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Az érintett a jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

11. Záró és hatályba léptető rendelkezések

11.1. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó.

11.2. Jelen adatkezelési tájékoztató 2021. év 05. hó 31. napján lép hatályba és módosításig hatályban marad.