[ux_text text_align=”center”]

Általános Szerződési Feltételek

bolt.feszekcsillag.hu

[/ux_text]

1. Preambulum

1.1. A Dr. Meggyes Pro Vobis Alapítvány (székhely: 2072 Zsámbék, Magyar utca 13.; adószám: 18687491-2-13; cégjegyzékszám: 00-18-687491; telefonszám: +36 23 820 394, +36 30 387 5701; e-mail cím: info@feszekcsillag.hu), mint forgalmazó webáruházat üzemeltet, amely a https://bolt.feszekcsillag.hu webcímen érhető el.

1.2. Az érintettek jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban, mint „ÁSZF”) az 1.1. pont szerinti weboldalon korlátozás nélkül megismerhetik.

2. Webáruház használatának módja

2.1. A webáruház a https://bolt.feszekcsillag.hu webcímen érhető el. A webáruház termékkatalógusában az egyes termékek termékkategóriák (így különösen, de nem kizárólag kerámia dísztárgyak, edényalátétek, fakanáltartók, fokhagymareszelők, hűtőmágnesek, keresztek, kínálótálak, papírzsebkendő tartók, szappantartók, virágok, ill. méhviasz termékek) alapján csoportosításra kerülnek, a webáruház felhasználói ezen kategóriák segítségével tájékozódhatnak az egyes termékek között. A webáruház felhasználói továbbá jogosultak a keresés mezőben egyedi kulcsszavakkal (pl. cím, anyag, kategória), valamint a kategóriák között keresni a webáruházban elérhető termékek között.

2.2. A webáruház felhasználói a 2.1. pont szerinti termékkategóriákat kiválasztva listázhatják az adott termékkategóriába tartozó termékeket. Az adott termék részletes információi (leírás, ár, cikkszám, elérhetőség, anyag stb.) a kiválasztani kívánt termék képére vagy nevére klikkelve érhetők el (termékoldal).

2.3. A webáruház felhasználójának lehetősége van a termékoldalon, valamint a termékkategória listában egyaránt a „Kosárba tesz” gombbal a virtuális kosarába helyezni.

2.4. A virtuális kosárban megjelenik a termék képe, megnevezése, fogyasztói ára, mennyisége. Ezen a felületen van lehetősége a webáruház felhasználóinak a termékek mennyiségét növelni vagy csökkenteni, terméket törölni. Továbbá ezen a felületen van lehetőség kuponkód beváltására.

2.5. A vásárlónak a „Tovább a pénztárhoz” gombra klikkelve van lehetősége elindítani a szerződéskötési folyamatot. A „Pénztárban” a számlázási és szállítási adatok, szállítási mód és fizetési mód kiválasztását követően van lehetősége feladni a rendelését. A rendelés feladásával adásvételi szerződés jön létre a vásárló és a forgalmazó között a kiválasztott termék(ek) tekintetében. A szerződés elektronikus úton, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, ill. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben a vásárló a vonatkozó hatályos törvényi szabályozás értelmében fogyasztónak minősül, úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és figyelemmel a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseire.

2.6. A vásárló több fizetési mód közül választhat: a kiválasztott termékek ellenértékét kiegyenlítheti banki átutalással vagy OTP SimplePay online (bankkártyás) fizetési rendszeren keresztül.

2.7. Amennyiben a vásárló az OTP SimplePay online (bankkártyás) fizetési megoldást választotta, úgy a szerződés létrejöttét követően a vásárló az OTP Mobil Kft. által fejlesztett és üzemeltetett SimplePay Online Fizetési Rendszer weboldalára, mint harmadik fél fizetési szolgáltató oldalára kerül továbbításra. Bankkártya vagy SimplePay fizetési mód választása esetén a szerződés a SimplePay Online Fizetési Rendszeren keresztüli fizetéssel, banki átutalás esetén a kiválasztott termékek forgalmazó bankszámláján történő jóváírásakor lép hatályba.

2.8. A forgalmazó köteles a megrendelést, annak megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül automatikusan vagy manuálisan visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a vásárló megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a vásárlóhoz nem érkezik meg, a vásárló mentesül a megrendelési kötöttség és/vagy szerződéses kötelezettség alól.

2.9. A forgalmazó a megrendeléseket minden munkanap 10:00 órától 16:00 óráig dolgozza fel. Amennyiben a vásárló a megrendelését a feldolgozásra megállapított időpont után küldi el, úgy a forgalmazó azt legkésőbb a megrendelést követő 2. (azaz második) munkanapon igazolja vissza.

2.10. Amennyiben szükséges, a forgalmazó telefonon vagy elektronikus levél formájában egyeztet a vásárlóval a megrendelés teljesítésének körülményeiről, ekként a termékek kiszállításával, vagy a készlethiánnyal kapcsolatban. Készlethiány esetén a megrendelés teljesítésének várható idejéről forgalmazó minden esetben köteles a vásárlót telefonon, vagy e-mailben értesíteni. A vásárló kifejezetten elfogadja, hogy a megrendelés leadása után tájékoztatja őt a forgalmazó arról, hogy a termékek készleten találhatóak-e vagy sem.

2.11. Amennyiben a megrendelt termék nem áll készleten a forgalmazó rendelkezésére, arról e-mailben értesíti a vásárlót. Az értesítésnek kétséget kizáróan ki kell terjednie arra, hogy a készlethiányra tekintettel a forgalmazó milyen teljesítési idővel tudja vállalni a megrendelést, figyelemmel a saját beszállítóitól való beszerzési időre. A vásárlónak jogában áll a megrendeléstől elállni, amennyiben az értesítésben a forgalmazó által készlethiányra tekintettel megjelölt teljesítési határidő számára nem megfelelő. Amennyiben azonban az értesítésben megjelölt új szállítási határidőt elfogadja, abban az esetben a forgalmazó a megrendelést a korábbiakban részletezettek szerint visszaigazolja. Amennyiben a vásárló a készleten nem található termékeket nem kívánja megrendelni, a megrendelés készleten nem található termékek tekintetében e-mail formájában elállhat a megrendeléstől. A megrendelés azon része, amely a készleten lévő termékeket érinti változatlan formában hatályban marad.

2.12. A vásárló jogosult a webáruházban felhasználói fiókot létrehozni. A felhasználói fiókban a korábbi rendelések adatai, valamint a rendelés teljesítése során kiválasztott számlázási és szállítási cím kerülnek elmentésre.

2.13. A megrendelések és a szerződés teljesítése magyar nyelven történik.

3. Kellék- és termékszavatosság

3.1. A forgalmazó hibás teljesítése esetén a vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159-167. § szabályai szerint.

3.2. A termék hibája esetén a vásárló termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:168-170. § szabályai szerint.

4. Elállási jog

4.1. A vásárló jogosult a megrendeléstől a termék átadás-átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállási szándékára vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján egyoldalúan elállni. A vásárló elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében megtalálható nyilatkozat-minta felhasználásával, valamint e-mail üzenetben is gyakorolhatja. A forgalmazó a vásárló elállásáról szóló e-mail üzenetet haladéktalanul visszaigazolni köteles. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

4.2. Ha a vásárló az ÁSZF 4.1. pontja alapján eláll a megrendeléstől, abban az esetben köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni a forgalmazónak vagy a forgalmazó által a termék átvételére meghatalmazott személynek személyesen átadni. A vásárlónak a terméket eredeti, sértetlen állapotban kell az átadás-átvétel során részére átadott számlával együtt visszajuttatnia a forgalmazó címére. Forgalmazó kizárólag eredeti, új állapotú, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

4.3. Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét köteles viselni. A forgalmazó helytállni tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

4.4. Amennyiben a vásárló a terméket az ÁSZF 4.2. pontjában foglalt állapotban, határidőben a forgalmazó részére visszaszolgáltatja, vagy kétséget nem kizáróan igazolja, hogy a termék visszaszolgáltatásáról gondoskodott, úgy a forgalmazó haladéktalanul, de legkésőbb visszajuttatott termék átvételétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Amíg a vásárló e pontban rögzített visszaszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, a forgalmazó mindaddig jogosult az ellenszolgáltatás értékének visszatartására.

4.5. A forgalmazó az elállás esetén a vásárlónak visszajáró összeget a kifizetés szerinti formában fizeti vissza, és a vásárlót ebből adódóan semmilyen többletköltség nem terhelheti.

4.6. A korábbiakban részletezett elállási jog gyakorlásának szabályai nem zárják ki, hogy a vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolja.

5. Panaszkezelés

5.1. Vásárló a megrendeléssel kapcsolatban felmerülő panaszát e-mailen a info@feszekcsillag.hu elektronikus levélcímen, postai úton, vagy személyesen a forgalmazó székhelyén teheti meg.

5.2. Vásárló a panaszában tényszerűen köteles a panasz okát és ezzel kapcsolatos igényét megjelölni.

5.3. Forgalmazó a vásárló panaszát köteles olyan formában visszaigazolni, amilyen formában az megérkezett. Forgalmazó a panaszt haladéktalanul, de legkésőbb a panasz kézhezvételét követő 30 napon belül köteles megvizsgálni, köteles a vizsgálat eredményéről a vásárlót hitelt érdemlő módon tájékoztatni, továbbá amennyiben a panasz alapos, úgy köteles a vásárló észszerű igényeit teljesíteni és a jogsértő állapotot megszüntetni.

5.4. Amennyiben a forgalmazó a vásárló panaszát megalapozatlannak tartja, arról haladéktalanul értesíti. Ha a vásárló a panaszában foglaltakat a forgalmazó álláspontjától függetlenül fenntartja, úgy a felek a közöttük kialakuló vitát elsősorban békés úton kötelesek rendezni.

5.5. Amennyiben a felek közötti békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy a vásárló jogait a pont szerinti békéltető testület vagy a pertárgy értéke szerint illetékes bíróság előtt érvényesítheti.

5.6. A békéltető testület elérhetősége: Budapesti Békéltető Testület (címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99; telefonszáma: (1) 488-2131; fax száma: (1) 488-2186; e-mail cím: testulet@bkik.hu).

6. Adatvédelem

6.1. Forgalmazó a https://bolt.feszekcsillag.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ linken elérhető adatkezelési tájékoztatóval tesz eleget a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) 12. cikk (1) bekezdés szerinti előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

7. Szerzői jog

7.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a forgalmazó által üzemeltett weboldalon szereplő valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. E vonatkozásban a védelem kétséget kizáróan kiterjed a weblapon közzétett képek, adatok, információk, a weboldal grafikai megjelenése és grafikai elemei, a webáruház termékpalettáján feltüntetésre kerülő valamennyi termék és szolgáltatás neve, hozzájuk tartozó képek, ábrák és márkatípusok és egyéb elemek megnevezéseire azzal. A weboldalon feltüntetésre kerülő adatok és információk kizárólag az értékesítés és vásárlás célját szolgálják, másra nem használhatók fel, nem többszörözhetők és nem lemásolhatók.

7.2. A védelem körében a vásárlás céljától eltérő, minden egyéb felhasználási mód tilos, kivéve, ha arra a forgalmazó előzetesen írásban hozzájárul. Szerzői jogi védelem illeti a weboldalhoz kapcsolható, annak keretében működtetett adatbázisokat is, melyek vonatkozásban tilos az adatbázisok célzott rögzítése, azok reklámcélú felhasználása, valamint harmadik félnek történő továbbítása részben vagy átdogozott formában egyaránt.

7.3. Különösen tilos a termék-adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni.

7.4. A weboldal tartalmának állandó pontossága és megbízhatósága tekintetében a forgalmazó felelősségét kizárja. A weboldalon esetlegesen megjelenő további hirdetők webhelyeinek bannerjei, linkjei és tartalmai vonatkozásában a forgalmazó a felelősségét kizárja. Ebben az esetben hirdető tartozik teljes kártérítési felelősséggel tartozik helytállni a weboldalra feltöltött, létrehozott vagy egyébként közzétett tartalmakkal kapcsolatban.

8. Záró és hatályba léptető rendelkezések

8.1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, így különösen, de nem kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8.2. Jelen ÁSZF 2021. év 05. hó 31. napján lép hatályba és módosításig hatályban marad.